podmínky platné od 1.1.2015

 1. Základním podkladem pro dodávky našich výrobků jsou údaje uvedené v cenové nabídce, objednávce nebo ve smlouvě o dílo.
 2. Při objednání, popř. zaměření schodiště je nutné uvést složení a tloušťky podlah. Náklady vzniklé nedodržením tloušťky podlah nese objednatel.
 3. Před montáží je nutné uvést veškeré rozvody vody, plynu, elektřiny, podlahového topení apod., jinak nemůžeme ručit za způsobené škody na instalacích během montáže.
 4. Objednatel se zavazuje po dobu montáže poskytnout bezplatně elekrickou energii, vodu a umožnit montérům vstup do objektu, vše po dobu montáže.
 5. Objednatel se zavazuje zajistit povinný dohled a dle konkrétního nebezpečí též zvláštní požárně bezpečnostní opatření ve smyslu vyhlášky č. 87/2000 Sb. (tj. podmínky požární bezpečnosti při svařování).
 6. Začištění a drobná poškození při montáži (např. omítek), si odstraňuje objednatel na své náklady.
 7. Vyklizení schodišťového prostoru, odstranění lešení a stavebních schodišť není obsaženo v ceně plnění. Při zahájení montáže musí být postup ostatních stavebních prací v takovém stádiu, aby montážní práce mohly být provedeny nerušeně. Případné náklady zapříčiněné prostoji nese objednatel.
 8. Poškození, která vzniknou po montáži, jsou k tíži objednatele (např. škody způsobené třetí osobou).
 9. Naše výrobky jsou vyráběny v souladu s ČSN a jsou neustále podrobovány kontrole jakosti. Ručíme za vysokou kvalitu použitých materiálů, za kvalitní dílenské zpracování a montáž, pokud je tato předmětem naší dodávky. Záruční doba činí 60 (šedesát) měsíců od montáže nebo od předání schodiště.
 10. Neručíme za neodbornou údržbu a neodborné zásahy ze strany objednatele.
 11. Ocelové konstrukce jsou dodávány v základním antikorozním nátěru. Konečné nátěry, pokud není uvedeno jinak, si zajišťuje objednatel samostatně na vlastní náklady. Na základě objednávky mohou být ocelové konstrukce osazeny provizorními stupni, aby bylo možné schodiště ihned používat jako stavební.
 12. Celodřevěná schodiště a dřevěné části schodišť jsou povrchově upraveny a uzavřeny. Dřevo je přírodní materiál, a proto nelze vyloučit barevné odchylky a případné drobné vrzání při chůzi po schodišti apod. Nemořené masivní dřevo vykazuje rozdíly, jak v barvě, tak ve struktuře. Proto není možné uznat rozdíly mezi vzorkem a skutečnou dodávkou jako reklamační závadu.
 13. Po zabudování jsou stupně zakryty, aby nedošlo k poškození. Tato ochrana je však pouze omezená, zvláště v případě hrubých nečistot a vlhkosti.
 14. Není-li předmětem smlouvy montáž, je místem plnění provozovna dodavatele.
 15. V případě prodlení se zaplacením ceny díla je účtován úrok z prodlení ve výši dle § 369 odst. obch. zák.
 16. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu úhrady všech nákladů zhotovitele souvisejících s plněním předmětné smlouvy.
 17. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předmět plnění převzít. Případné vady, nedodělky apod. je objednatel povinen neprodleně oznámit písemně zhotoviteli, nejpozději do 8 dnů.
 18. Zhotovitel je povinnen provést dílo ve lhůtě 4 - 8 kalendářních týdnů po zaměření, uhrazení zálohy a vyjasnění všech detailů.
 19. Zhotovitel se zavazuje, dle svého uvážení, odstranit vady buď opravou nebo výměnou vadného dílu. Pokud není výše uvedený způsob možný, může objednatel požadovat slevu z ceny díla.
 20. Není-li předmětem smlouvy montáž, přechází vlastnické právo k předmětu smlouvy na objednatele teprve dnem úplného zaplacení ceny díla.
 21. Pokud dojde k neočekávaným událostem z důvodu vyšší moci, je nutné počítat s možným zpožděním nebo dokonce s odkladem výroby a montáže