Zásady zpracování osobních údajů


Zásady zpracování osobních údajů (GDPR) v SGA Schody s.r.o., je obecně platný dokument, který se týká
ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Správcem osobních údajů je společnost:
SGA Schody s.r.o.,
Kaplice-nádraží 73
382 42 Kaplice
IČO: 62522094
DIČ: 62522094
Zapsaná v OR KS České Budějovice, ,spisová zn C4941/1
Zákazník je srozuměn s tím, že společnost je oprávněna pro účely plnění smlouvy o dílo a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu:
- jméno a příjmení
- bydliště
- korespondenční adresa, email, telefon
- bankovní spojení
Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. Vaše osobní data dále zpracováváme na základě oprávněného zájmu nebo Vámi uděleného souhlasu, např. z následujících důvodů: provedení díla,, sjednání dopravy, zajištění montáže schodišť jejich dílů a souvisejících prací, vedení účetnictví – vystavování daňových dokladů; přímý marketing - zasílání obchodních sdělení.
V rámci plnění smlouvy o dílo nebo zákonem daných povinností budou informace v nezbytném rozsahu předány třetím osobám - dodavatelům společnosti (např. montéři,, dopravci a ostatní pracovníci provádějící související práce).
V případě smluvních a právních povinností uchováváme data 10 let (zákonná povinnost).
Data pro marketingové účely po 3 roky s následnou žádostí o obnovu souhlasu.
V případě poskytnutí údajů pro vyhotovení cenové nabídky, kde následně nedojde v uzavření smlouvy o dílo, jsou osobní data uchovávána po dobu 1 rok. Po uplynutí doby nezbytné pro uchování osobních údajů nepotřebná data mažeme nebo anonymizujeme.
Pro ochranu dat provádíme technická a organizační opatření, která pravidelně aktualizujeme, tato opatření zamezují zneužití či poškození vašich osobních údajů.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou: právo na přístup (výpis Vašich osobních údajů), právo na opravu, právo na omezení či úplný výmaz (pokud nejde o údaje, které jste povinni pro zákonný důvod poskytnout), právo vznést námitku, podat stížnost, právo omezit marketing (odhlásit se ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení).
Předání základních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme Vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, pro který od Vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout. Ostatní osobní údaje, které požadujeme na základě Vašeho souhlasu, jsou dobrovolné.
Ujišťujeme Vás, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu Vaše data neposkytneme žádné třetí straně.
V případě potřeby nás kontaktujte:
Tel.: 380301711